Statuten

Doel

 1. het in stand houden en herstellen van vruchtbare bodems in Nederland, vanwege de betekenisvolle en onderling afhankelijke samenhangen tussen een gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren, gezond voedsel en gezonde mensen.
 2. het bieden van kennis en inzicht, kennisontwikkeling, en een platform voor kennisuitwisseling over het bovenstaande, ondermeer via
 • de door de stichting opgerichte, vereniging Netwerk Vitale Landbouw en Voeding(link);
 • de door de stichting ontwikkelde cursussen en leergangen;
 • en het bijdragen aan de tot standkoming van een monitor van duurzaamheidaspecten.
 1. het bevorderen van de toegang voor ieder mens tot gezond en voldoende voedsel en daarmee het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers en het ontwikkelen en versterken van de verbinding tussen stad/dorp en platteland

De doelen van de stichting zijn gebaseerd op de onderliggende waarden en uitgangspunten van de stichting, te weten:

 1. respect voor alle levensvormen;
 2. ecologische integriteit;
 3. sociale rechtvaardigheid;
 4. democratie, geweldloosheid en vrede. 

De Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren. In deze tijd, waarin grote veranderingen in denk- en levenswijzen hard nodig zijn, daagt het Handvest ons uit onze waarden te herzien.

 • Ontwikkelen en uitdragen van ondermeer permacultuur als een manier van met de aarde en de omgeving omgaan, waarbij de productiewijze van levensmiddelen bijdraagt aan gezonde bodems, gezonde planten, gezonde dieren, gezonde voeding, gezonde mensen en een gezonde samenleving. Dit houdt ook in: herstel van lokale en regionale duurzame kringlopen, respect voor complexe systemen, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, en het bevorderen van het behoud van natuurlijke biodiversiteit bij bodemleven, planten, dieren en mensen.