Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw

Als belangrijk onderdeel van het weer gezond maken van de bodem in Nederland, heeft de stichting een vakleergang Kringlooplandbouw voor melkveehouders ontwikkeld. In oktober 2008 tot januari 2010 vond het eerste jaar plaats met 13 deelnemende bedrijven. In november 2011 tot april 2013 vond het tweede jaar plaats. Alle deelnemers schoven op in de richting van duurzaamheid.

Bevriende boeren van de deelnemers aan de 1e kringlooplandbouw leergang, vroegen of Gezonde Gronden een tweede keer de leergang wilde geven. Augustus 2011 kende het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) een EU-subsidie toe. In november 2011 begon de nieuwe vakleergang Kringlooplandbouw met twaalf deelnemers uit het Zuid-Hollandse Groene Hart. Deze leergang eindigde in april 2013.

In de leergang wordt elk deelnemend bedrijf tweemaal bedrijfstechnisch doorgelicht en gemeten, zodat de boeren kunnen zien wat het voordeel is van de kringloopaanpak. Gewerkt wordt aan het verbeteren van de bodem door zowel het (melk)vee anders te voeren (levert betere mest en minder zieke dieren op) als het grasland anders te beplanten. Daarnaast komen vele onderwerpen aan de orde, zoals inrichting van de stal, kwaliteit en inkuilen van gras, veevoeding, composteren, dierziekten, antibiotica, fokken, natuurbeheer, vleesproductie naast de melk, kostenbesparing, de relatie met de stad, een landwinkel houden, nieuwe ontwikkelingen rond kringlooplandbouw en nieuwe maatregelen van de overheid in de komende jaren.

Elke studiedag in de leergang vindt bij een andere deelnemer plaats op zijn/haar boerderij. Een deel van de kosten worden betaald uit een Europese subsidie, daarnaast zijn er giften van fondsen en dragen de boeren zelf bij in de kosten. De begeleiders zijn ir F. (Frens) Schuring (studieleider) en Ing. P. (Peter) Takens (bedrijfsmetingen). Projectleider is drs C.W.E. (Bessie) Schadee. Daarnaast zijn er vele gastdocenten, voor een deel afkomstig uit het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding.

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".